Služby

Osvědčení odborné způsobilosti v oboru inženýrská geologie a hydrogeologie od roku 2019 a praxe v oboru od roku 2014. 

Inženýrskogeologické průzkumy


 • Rešerše geologických poměrů z archivních dat a geologických map – vhodné zejména pro předprojektovou přípravu a návrh rozsahu průzkumu, případně pro výstavbu RD v dostatečně prozkoumaných lokalitách
 • Projektování IG průzkumů – projektování geologických prací dle Vyhl. 369/2004 Sb.
 • Orientační, předběžný, podrobný a doplňující průzkum pozemních i liniových staveb – rodinné domy, bytová, průmyslová i komerční výstavba, silnice, inženýrské sítě apod.
 • Vyhledání, průzkum a zhodnocení zemníků stavebních surovin
 • Terénní průzkumné práce pomocí kopaných, bagrovaných nebo vrtaných sond
 • Součástí inženýrskogeologického průzkumu je odběr vzorků zemin a hornin pro laboratorní zpracování
 • Vyhodnocení průzkumu v závěrečné zprávě, vč. doporučení pro zakládání jednotlivých objektů, postup pro zemní práce, zpětné využití zemin, návrh sanačních opatření aj.

Nedílnou součástí inženýrskogeologických průzkumů jsou související hydrogeologické práce zahrnující:

 • Stanovení chemizmu podzemní vody – agresivní působení vůči betonovým a ocelovým konstrukcím
 • Posouzení režimu podzemní vody – úroveň hladiny, směr a rychlost proudění, rozkyv hladin v průběhu roku
 • Návrh odvodnění stavebních výkopů – výpočet množství přítoků, návrh odvodnění

Ve spolupráci s kolegy pak v rámci průzkumných prací nabízím také:

 • Provedení radonového průzkumu – stanovení radonového indexu pozemku a návrh opatření
 • Provedení pedologického průzkumu – posouzení kvality a stanovení bilance skrývky

Hydrogeologické průzkumy


 • Posouzení možnosti vsakování srážkových vod a přečištěných vod z ČOV do horninového prostředí – posouzení vhodnosti a návrh vsakovacího objektu
 • Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) – podklad pro povolení k nakládání s vodami
 • Hydrodynamické zkoušky – čerpací a stoupací zkoušky pro stanovení hydraulických parametrů kolektoru
 • Nálevové vsakovací zkoušky – ověření vsakovací kapacity in-situ
 • Hydrogeologický monitoring podzemních vod – posouzení kvality a režimu podzemních vod
 • Pasport a dokumentace vodních zdrojů – jímací objekty, domovní studny
 • Návrh odvodnění stavebních výkopů – výpočet množství přítoků, návrh odvodnění
 • Statické a dynamické odběry vzorků podzemních vod, odběry povrchových vod
 • Zajištění laboratorních analýz podzemních a povrchových vod.